گروه خودروسازي سايپا به عنوان يكي از مراكز مهم توليدي و صنعتي ايران اسلامي در راستاي نشر عملي دستاوردهاي صنعتي و علمي فرزندان متخصص و متعهد خويش و ايجاد امكان تعامل مراكز دانشگاهي، تحقيقاتي، صنعتي و آموزشي كشور اقدام به برنامه ريزي بازديد اين مراجع از خطوط توليد كرده است.

لذا متقاضيان مي توانند با تكميل فرم درخواست بازديد از خطوط توليد حسب هماهنگي با اداره نمايشگاه ها و تشريفات مديريت ارتباطات و روابط بين الملل گروه خودروسازي سايپا از خطوط توليد و ساير بخش هاي مورد تقاضا بازديد به عمل آورند.


درخواست بازديد از گروه خودروسازي سايپا


مسئول هماهنگي/همراه گروه بازديدكنندگان

بازه زماني درخواستي
فرم مشخصات بازديدكنندگان
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
چنانچه فايل(هاي) پيوستي وجود دارد ، آنها را ضميمه پيام نماييد