فرم استخدام

جنسیت :

(عكس مربوط به سال جاري باشد)

وضعیت تاهل :

وزن خود را بصورت یک عدد صحیح بدون اعشار وارد نمایید.

قد خود را بر حسب سانتیمتر وارد نمایید.

وضعيت خدمت سربازي :

وضعيت ایثارگری :

وضعيت محل سكونت :

سوابق تحصيلی (به ترتيب از آخرين مدرك)
ردیفمدرك تحصيلیرشته تحصيلیمعدل كلتاريخ شروعتاريخ پاياننام مؤسسه آموزشیشهر - كشورتصاویر مدارکحذف
تجربيات شغلی
ردیفنام سازمان يا شركت (به ترتيب از آخرين سابقه)سمت / شغلمدت سابقهتاريخ شروعتاريخ پايانآخرين حقوق و مزايا / ريالعلت ترك خدمتحذف
دوره‌های آموزشی و تخصصی
ردیفنام دوره آموزشینام موسسه آموزشیمدت دورهتاريخ شروعتاريخ پايانشهر محل آموزشتصاویر مدارکحذف
آشنايی به زبان‌های خارجی
ردیفنوع زبان خارجیخواندننوشتنمکالمهحذف
ساير توانايی‌های فنی و تخصصی/رايانه
ردیفنوع توانايی/مهارتميزان توانايی/مهارتتوضيحاتحذف

حقوق و مزايای مورد نظر :

آيا سابقه پرداخت حق بيمه داريد؟

نوع بيمه پرداختی :

آيا بازنشسته هستید؟

آيا بستگان درجه يك شامل ( پدر، مادر، خواهر، برادر) در حال حاضر در شركت هاي گروه سايپا فعاليت دارند ؟

آيا دارای والدین بازنشسته‌ی شركت‌های گروه سايپا هستید ؟

آيا از سوی مجلس ، نهاد یا ارگانی معرفی شده‌اید ؟

مشخصات سه نفر معرف و يا از افرادی كه شناخت كامل از شما دارند
ردیفنام و نام خانوادگینسبتشغلنشاني و محل كارتلفنحذف
افراد تحت تكفل
ردیفنام و نام خانوادگیجنسيتنسبت با كارمندتاريخ تولدميزان تحصيلاتشغلحذف
سوابق پزشكی
ردیفعلتتوضيحات
1 آيا تا به حال به بيماريهای قلبی و ريوی دچار شده‌ايد؟
2 آيا تا به حال تحت عمل جراحي قرار گرفته‌ايد؟
3 آيا داراي نقص عضو می‌باشيد؟
4 آيا از عينك طبی استفاده می‌كنيد؟
تعهد داوطلب استخدام

اينجانب با اطلاع كامل از مراتب فوق ، به تكميل و امضاي اين پرسشنامه مبادرت مي نمايم و چنانچه بعد از ورود به خدمت يا در حين خدمت در شركت معلوم گردد مطالب و يا مداركي را كه از لحاظ استخدام حائز اهميت مي باشد ، كتمان نموده يا خلاف واقع ، ارائه نموده ام ، اين پرسشنامه به منزله استعفاي اينجانب قلمداد گردد .ضمناً مطلع مي باشم كه با تكميل اين پرسشنامه ، شركت ملزم به استخدام اينجانب نمي باشد. و در صورت شروع كار در اين شركت مي بايستي كليه مراحل مربوط به استخدام (انجام امور مربوط به بيمه تأمين اجتماعي و بيمه تكميلي – افتتاح حساب بانكي و اعلام شماره حساب به واحد مالي شركت – دريافت كارت پرسنلي از واحد حراست و ...) كه در فرم مدارك استخدامي قيد و تحويل بنده گرديده را انجام داده و مسئوليت و عواقب هرگونه كوتاهي در انجام موارد ذكر شده را مي پذيرم.