زندگي در سايپا

كيفيت محيط كار

گروه سايپا نيروي انساني خود را  ارزشمند ترين منبع استراتژيك مي داند و همواره در جهت ايجاد محيط كاري مطلوب و ارتقاي رضايت شغلي و سلامت روحي ايشان، برنامه هاي متنوعي را در سرفصلهاي زير تدوين و اجرا مي نمايد:

ارتقاء سلامت كاركنان (سلامت جسم و سلامت روان )

شركت سايپا بر مبناي توليد در كلاس جهاني و پايبندي به رعايت مسئوليت هاي اجتماعي، مباحث مرتبط با سلامت كاركنان و خانواده آن ها را در اولويت قرار داده و تلاش نموده است با رعايت حقوق شهروندي و تكيه بر عدالت اجتماعي نسبت به ايجاد اطمينان خاطر در زندگي شخصي كاركنان و خانواده هاي آنان و حمايت در مواقع اضطرار در موضوعات سلامتي، بهزيستي، درماني