خريد خدمات

تاريخ انتشار عنوان شماره شركت واحد آخرين مهلت ارسال اسناد
1400/01/29 سایپا - معاونت بازرگانی - مدیریت خرید خدمات و ملزومات اداره خرید خدمات پیمانکاری و تعمیراتی - آقایان اکبری و جعفرلو تلفن تماس 48954128 1400/02/10
1400/01/28 سایپا - معاونت بازرگانی - مدیریت خرید خدمات و ملزومات اداره خرید خدمات پیمانکاری و تعمیراتی - آقای دکایتی تلفن تماس 48953564 1400/02/11
1399/12/23 سایپا - معاونت بازرگانی گروه - مدیریت خرید خدمات و ملزومات اداره خرید خدمات پیمانکاری و تعمیراتی 1400/01/31
1399/12/03 سایپا - معاونت بازرگانی - مدیریت خرید خدمات و ملزومات اداره خرید خدمات پیمانکاری و تعمیراتی - آقای عابدی تلفن تماس 48952122 1400/01/15
1399/12/03 سایپا - معاونت بازرگانی - مدیریت خرید خدمات و ملزومات اداره خرید خدمات پیمانکاری و تعمیراتی - آقای عابدی تلفن تماس : 48952122 1400/01/15
1399/10/24 سایپا - معاونت بازرگانی - مدیریت خرید خدمات و ملزومات اداره خرید خدمات پیمانکاری و تعمیراتی - آقای عابدی تلفن تماس : 48952122 1399/11/08
1399/09/24 سايپا - معاونت بازرگاني - مديريت خريد خدمات و ملزومات اداره خزيد خدمات پيمانكاري و تعميراتي - آقاي خلج تلفن تماس : 48952122 و 48955519 1399/10/03
1399/09/08 سايپا - معاونت بازرگاني - مديريت خريد خدمات و ملزومات - آقاي عابدي تلفن تماس : 48952122 اداره خريد خدمات پيمانكاري و تعميراتي 1399/09/15
1399/08/24 سايپا - معاونت بازرگاني - مديريت خريد خدمات و ملزومات اداره خريد خدمات پيمانكاري و تعميراتي - آقاي خلج - تلفن تماس 48952122 و 48955519 1399/09/06
1399/08/17 سا يپا - معاونت بازرگاني - مديريت خدمات بازرگاني اداره حمل و نقل - آقاي كشاورز تلفن تماس : 48953116 1399/08/19
1399/08/11 سايپا - معاونت بازرگاني - مديريت خريد خدمات و ملزومات اداره خريد خدمات پيمانكاري و تعميراتي - آقاي عابدي - تلفن تماس 48952122 و 48955515 1399/08/24
1399/08/10 سايپا - معاونت بازرگاني - مديريت خريد خدمات و ملزومات اداره خريد خدمات پيمانكاري و تعميراتي - آقاي خلج تلفن تماس 48954128 1399/08/24
1399/08/10 سايپا - معاونت بازرگاني - مديريت خريد خدمات و ملزومات اداره خريد خدمات پيمانكاري و تعميراتي - آقاي خلج - تلفن تماس 48954128 1399/08/24
1399/08/05 سايپا - معاونت يازرگاني - مديريت خريد خدمات و ملزومات اداره خريد خدمات پيمانكاري و تعميراتي 1399/08/14
1399/06/15 سايپا - معاونت بازرگاني - مديريت خريد خدمات و ملزومات اداره خريد خدمات پيمانكاري و تعميراتي - آقاي عابدي تلفن تماس 48952122 1399/06/29
1399/06/12 سايپا - معاونت بازرگاني - مديريت خريد خدمات و ملزومات اداره خريد خدمات پيمانكاري و تعميراتي - آقاي اكبري تلفن تماس : 48953564 1399/06/29
1399/05/29 سايپا - معاونت بازرگاني - مديريت خريد خدمات و ملزومات اداره خريد خدمات پيمانكاري و تعميراتي - آقاي خلج - تلفن تماس : 48954128 و 48955519 1399/06/15
1399/04/21 سايپا - معاونت بازرگاني - مديريت خريد خدمات و ملزومات اداره خريد قراردادها و خدمات پيمانكاري و تعميراتي - آقاي زاهدي - تلفن تماس : 48952744 و 48955493 1399/04/31
1399/03/31 سايپا - معاونت بازرگاني - مديريت خريد خدمات و ملزومات اداره خريد قرارداد و خدمات پيمانكاري و تعميراتي - آقاي دكايتي تلفن تماس : 48955512 و 48953564 1399/04/14
1399/03/31 سايپا - معاونت بازرگاني - مديريت خريد خدمات و ملزومات اداره خريد قراردادها و خدمات پيمانكاري و تعميراتي - آقاي دكايتي تلفن تماس : 48955512 و 48953564 1399/04/14
1399/03/24 سايپا - معاونت بازرگاني - مديريت خريد خدمات و ملزومات اداره خريد قراردادها و خدمات پيمانكاري و تعميراتي - آقاي خلج - تلفن تماس : 48954128 و 48955519 1399/04/14
1399/03/24 سايپا - معاونت بازرگاني - مديرت خريد خدمات و ملزومات اداره خريد قراردادها و خدمات پيمانكاري و تعميراتي - آقاي خلج - تلفن تماس : 48954128 و 48955519 1399/04/09
1399/03/01 سايپا - معاونت بازرگاني - مديريت خريد خدمات و ملزومات اداره خريد قراردادها و خدمات پيمانكاري و تعميراتي - آقاي دكايتي - تلفن تماس 48953564 و 48955512 1399/03/17
1399/02/28 سايپا - معاونت بازرگاني - مديريت خريد خدمات و ملزومات اداره خريد قراردادها و خدمات پيمانكاري و تعميراتي - آقاي عابدي تلفن تماس 48952122 1399/03/07
1399/02/28 سايپا - معاونت بازرگاني - مديريت خريد خدمات و ملزومات اداره خريدهاي دارايي و ملزومات - آقاي موسي زاده تلفن تماس 48952254 1399/03/06
1399/02/23 01 گروه خودروسازي سايپا - مديريت خدمات بازرگاني خدمات بازرگاني 1399/02/27
1399/02/15 سايپا - معاونت بازرگاني - مديريت خريد خدمات و ملزومات اداره خريد قراردادها و خدمات پيمانكاري و تعميراتي - آقاي عابدي - تلفن تماس : 48952122 1399/02/24
1399/02/06 سايپا - معاونت بازرگاني - مديريت خريد خدمات و ملزومات اداره خربد قراردادها و خدمات پيمانكاري و تعميراتي - آقاي زاهدي تلفن تماس 48952744 1399/02/15
1398/11/30 سايپا - معاونت بازرگاني - مديريت خريد خدمات و ملزومات اداره خريد قراردادها و خدمات پيمانكاري و تعميراتي - آقاي دكايتي تلفن تماس 48955512 و 48953564 1398/12/12
1398/10/17 سايپا - معاونت بازرگاني - مديريت خريد خدمات و ملزومات اداره خريد قراردادها و خدمات پيمانكاري و خدماتي - آقاي دكايتي تلفن تماس 48953564 1398/11/19
1398/10/09 سايپا - معاونت بازرگاني - مديريت خريد خدمات و ملزومات اداره خريد قراردادها و خدمات پيمانكاري و تعميراتي - آقاي دكايتي - تلفن تماس 48953564 و 48954512 1398/11/12
1398/09/04 سايپا - معاونت بازرگاني - مديريت خريد خدمات و ملزومات اداره خريد قراردادها و خدمات پيمانكاري و تعميراتي - آقاي عابدي - تلفن تماس 48952122 1398/10/15
1398/08/13 سايپا - معاونت بازرگاني - مديريت خريد خدمات و ملزومات اداره خريد قراردادها و خدمات پيمانكاري و تعميراتي - آقاي خلج - تلفن تماس : 48954519 1398/09/25
1398/07/20 سايپا - معاونت بازرگاني گروه - مديريت خريد خدمات و ملزومات اداره خريد قراردادها و خدمات پيمانكاري و تعميراتي - آقاي اكبري تلفن تماس 48953539 1398/08/11
1398/05/26 01 سايپا - معاونت بازرگاني اداره حمل و نقل و خدمات بازرگاني 1398/06/06
1398/05/07 سايپا - معاونت بازرگاني - مديريت خريد خدمات و ملزومات اداره خريد قراردادها و خدمات پيمانكاري و تعميراتي - آقايان اكبري 48954535 و جعفرلو 48954524 1398/05/15
1398/05/06 سايپا - معاونت بازرگاني - مديريت خريد خدمات و ملزومات اداره خريد قراردادها و خدمات پيمانكاري و تعميراتي - آقايان خلج 48954519 - قريشي 48954514 1398/06/02
1398/04/25 سايپا - معاونت بازرگاني - مديريت خريد خدمات و ملزومات اداره خريد قراردادها و خدمات پيمانكاري و تعميراتي - آقايان قريشي و دكايتي - تلفن تماس 48954512 و 48954514 1398/05/05
1398/03/28 سايپا - معاونت بازرگاني - مديريت خريد خدمات و ملزومات اداره خريد قراردادها و خدمات پيمانكاري و تعميراتي - آقايان قريشي و دكايتي - تلفن تماس 48954514 و 48953564 1398/04/10
1398/03/12 سايپا - مديريت خريد خدمات و ملزومات اداره خريد قراردادها و خدمات پيمانكاري و تعميراتي - آقايان خلج و قريشي - تلفن تماس 48954519 و 48954514 - فقط مراكزي كه براي آنها دعوت نامه ارسال شده است 1398/03/22
1398/02/15 سايپا - معاونت بازرگاني اداره خريد رنگ و مواد شيميايي - آقاي واعظي تلفن تماس 48952252 1398/03/20
1398/02/11 سايپا - معاونت بازرگاني اداره حمل و نقل و خدمات بازرگاني - 1398/03/08
1398/02/10 سايپا - معاونت بازرگاني - مديريت خريد خدمات و ملزومات اداره خريد قراردادها و خدمات پيمانكاري و تعميرات - آقايان قريشي و دكايتي تلفن تماس 48954512 و 48953564 و 48954514 1398/02/23
1398/02/08 سايپا - معاونت بازرگاني - مديريت خريد خدمات و ملزومات اداره خريد قراردادها و خدمات پيمانكاري و تعميراتي - آقاي عابدي تلفن تماس 48952122 1398/02/17
1397/11/14 سايپا - معاونت بازرگاني - مديريت خريد داخلي اداره قراردادها و خريد خدمات - آقاي عابدي تلفن تماس 48952122 1397/11/29
1397/11/14 سايپا - معاونت بازرگاني - مديريت خريد داخلي اداره قراردادها و خريد خدمات - آقاي عابدي تلفن تماس 48952122 1397/11/29
1397/11/06 سايپا - معاونت بازرگاني - مديريت خريد داخلي اداره قراردادها و خريد خدمات - آقاي قريشي تلفن تماس 48954514 1397/11/23
1397/10/24 سايپا - معاونت بازرگاني - مديريت خريد داخلي اداره قراردادها و خريد خدمات - تلفن تماس 48954512 آقاي دكايتي و 48954514 آقاي قريشي 1397/11/27
1397/10/16 سايپا - معاونت بازرگاني - مديريت خريد داخلي اداره قراردادها و خريد خدمات - تلفن تماس : 48954512 آقاي دكايتي و 48954514 آقاي قريشي 1397/11/27
1397/10/11 سايپا - معاونت بازرگاني - مديريت خريد داخلي اداره قراردادها و خريد خدمات - شماره تماس 489545119 آقاي خلج و 48954514 آقاي قريشي 1397/10/22
1397/10/03 سايپا - معاونت بازرگاني - مديريت خريد داخلي اداره قراردادها و خريد خدمات 1397/10/10
1397/09/01 شركت سايپا - معاونت بازرگاني - مديريت خريد داخلي اداره قراردادها و خريد خدمات 1397/10/17
1397/08/26 سايپا - معاونت بازرگاني - مديريت خريد داخلي اداره قراردادها و خريد خدمات - آقايان قريشي و خلج - تلفن تماس : 48954519 48954514 1397/09/10
1397/08/19 سايپا - معاونت بازرگاني - مديريت خريد داخلي اداره قراردادها و خريد خدمات - آقايان قريشي و دكايتي - تلفن تماس 48954512 و 48954514 1397/09/19
1397/08/05 سايپا - معاونت بازرگاني - مديريت خريد داخلي اداره قراردادها و خريد خدمات - آقايان جعفرلو و اكبري - تلفن تماس : 48953539 1397/08/12
1397/05/28 سايپا - معاونت بازرگاني - مديريت خريد داخلي اداره قراردادها و خريد خدمات- آقاي دكايتي - 48954512 1397/06/12
1397/05/28 سايپا - معاونت بازرگاني - مديريت خريد داخلي اداره قراردادها و خريد خدمات- آقاي خلج-48954519 1397/06/12
1397/05/16 سايپا - معاونت بازرگاني- مديريت خريد داخلي اداره قراردادها و خريد خدمات- آقايان قريشي و دكايتي - 48954512 1397/05/27
1397/05/03 سايپا - معاونت بازرگاني - مديريت خريد داخلي اداره قراردادها و خريد خدمات - شماره تماس : 48954512 آقاي دكايتي 1397/05/20
1397/05/01 سايپا - معاونت بازرگاني - مديريت خريد داخلي اداره قراردادها و خريد خدمات - تلفن تماس 48952122 آقاي عابدي 1397/06/10
1397/04/26 سايپا - معاونت بازرگاني اداره قراردادها و خريد خدمات - آقاي خلج - تلفن تماس 48954519 1397/04/31
1397/01/29 سايپا - معاونت بازرگاني - مديريت خريد داخلي اداره قراردادها و خريد خدمات - آقاي خلج - تلفن تماس 48954519 1397/02/16
1396/12/26 سايپا - معاونت بازرگاني - مديريت خريد داخلي اداره قراردادها و خريد خدمات - آقاي جعفرلو تلفن تماس : 48953352 1397/02/15
1396/12/13 سايپا - معاونت بازرگاني - مديريت خريد داخلي اداره قراردادها و خريد خدمات - آقاي دكايتي - شماره تماس : 48954512 1397/02/01
1396/12/13 سايپا - معاونت بازرگاني - مديريت خريد داخلي اداره قراردادها و خريد خدمات - آقاي خلج - تلفن تماس : 48954519 1397/02/01
1396/12/05 سايپا - معاونت بازرگاني - مديريت خريد داخلي اداره قراردادها و خريد خدمات - آقاي ميرمحمد - تلفن تماس 48954518 1397/01/20
1396/11/18 سايپا - معاونت بازرگاني - مديريت خريد داخلي اداره قراردادها و خريد خدمات - آقاي عابدي - تلفن تماس 48952122 1396/11/30
1396/10/30 سايپا - معاونت بازرگاني - مديريت خريد داخلي اداره قراردادها و خريد خدمات 1396/11/04
1396/10/24 سايپا - معاونت بازرگاني - مديريت خريد داخلي اداره قراردادها و خريد خدمات - آقاي خلج تلفن تماس 48954519 1396/11/01
1396/10/09 سايپا - معاونت بازرگاني - مديريت خريد داخلي اداره قراردادها و خريد خدمات - آقاي دكايتي - شماره تماس : 48954512 1396/11/02
1396/10/09 سايپا - معاونت بازرگاني - مديريت خريد داخلي اداره قراردادها و خريد خدمات 1396/10/18
1396/09/28 سايپا - معاونت بازرگاني - مديريت خريد داخلي اداه قراردادها و خريد خدمات 1396/10/09
1396/09/01 سايپا - معاونت بازرگاني - مديريت خريد داخلي اداره قراردادها و خريد خدمات - آقاي جعفرلو - تلفن تماس 48954524 1396/09/09
1396/08/06 سايپا - معاونت بازرگاني - مديريت خريد داخلي اداره قراردادها و خريد خدمات - جناب آقاي دكايتي - تلفن تماس 48954512 1396/08/15
1396/07/29 سايپا - معاونت بازرگاني- مديريت خريد داخلي اداره قراردادها و خريد خدمات-آقاي دكايتي - 48954512 1396/08/07
1396/07/29 سايپا - معاونت بازرگاني - مديريت خريد داخلي اداره قراردادها و خريد خدمات - آقاي دكايتي - 48954512 1396/08/07
1396/06/04 سايپا - معاونت بازرگاني - مديريت خريد داخلي اداره قراردادها و خريد خدمات - واحد بازرگاني جناب آقاي قريشي 48954514 و واحد فني آقاي جناب آقاي جعفري 48952515 1396/06/21
1396/05/21 سايپا - معاونت بازرگاني - مديريت خريد داخلي اداره قراردادها و خريد خدمات - آقايان صالحي و قريشي - تلفن تماس 48954513 1396/06/06
1396/05/10 سايپا - معاونت بازرگاني - مديريت خريد داخلي اداره قراردادها و خريد خدمات - آقاي عصري تلفن تماس 48954572 بازرگاني و آقاي مختاري تلفن تماس 48952592 فني 1396/05/25
1396/05/07 سايپا - معاونت بازرگاني - مديريت خريد داخلي اداره قراردادها و خريد خدمات - آقاي صالحي تلفن تماس 48954513 1396/05/28
1396/05/07 سايپا - معاونت بازرگاني - مديريت خريد داخلي اداره قراردادها و خريد خدمات - آقاي اكبري - تلفن تماس 48954535 1396/05/28
1396/05/07 سايپا - معاونت بازرگاني - مديريت خريد داخلي اداره قراردادها و خريد خدمات - آقاي دكايتي - تلفن تماس 48954512 1396/05/28
1396/05/07 سايپا - معاونت بازرگاني - مديريت خريد داخلي اداره قراردادها و خريد خدمات - آقاي دكايتي - تلفن تماس 48954512 1396/05/28
1396/04/19 سايپا - معاونت بازرگاني - مديريت خريد داخلي اداره قراردادها و خريد خدمات - آقايان خلج 48954519 و جعفرلو 48954524 و 48953352 1396/05/02
1396/03/13 سايپا - معاونت بازرگاني - مديريت خريد داخلي اداره قراردادها و خريد خدمات - آقاي عابدي تلفن تماس : 48952122 1396/04/15
1396/02/16 سايپا - معاونت بازرگاني مديريت خريد داخلي - اداره قراردادها و خريد خدمات - آقاي قريشي تلفن تماس 48952122 1396/02/20
1395/11/18 سايپا - معاونت بازرگاني - مديريت خريد داخلي اداره قراردادها و خريد خدمات - آقايان اكبري و قريشي - تلفن تماس 48953539 1395/11/30
1395/11/10 سايپا - معاونت بازرگاني - مديريت خريد داخلي اداره قراردادها و خريد خدمات - آقايان صالحي و قريشي - تلفن تماس : 48953564 1395/11/25
1395/11/09 سايپا - معاونت بازرگاني - مديريت خريد داخلي اداره قراردادها و خريد خدمات - آقاي مير محمد - تلفن تماس : 48953564 1395/11/25
1395/11/06 سايپا - بازرگاني - مديريت خريد داخلي اداره قراردادها و خريد خدمات-كارشناس آقاي دكايتي -48952122 1395/11/23
1395/10/11 سايپا - معاونت بازرگاني - مديريت خريد داخلي اداره قراردادها و خريد خدمات - آقايان جعفرلو و خلج - تلفن تماس : 48953352 1395/10/25
1395/09/28 سايپا - معاونت بازرگاني مديريت خريد داخلي - اداره قراردادها و خريد خدمات - آقايان دكايتي و قريشي - تلفن 48953564 1395/10/13
1395/08/16 شركت سايپا - معاونت بازرگاني - مديريت خريد داخلي اداره قراردادها و خريد خدمات - آقايان قريشي و دكايتي - تلفن تماس 48953564 1395/09/01
1395/08/16 شركت سايپا - معاونت بازرگاني - مديريت خريد داخلي اداره قراردادها و خريد خدمات - آقايان قريشي و دكايتي - تلفن تماس 48953564 1395/09/01
1395/08/16 شركت سايپا - معاونت بازرگاني - مديريت خريد داخلي اداره قراردادها و خريد خدمات - آقايان قريشي و صالحي - تلفن تماس 48953564 1395/01/01
1395/08/11 شركت سايپا - معاونت بازرگاني - مديريت خريد داخلي اداره قراردادها و خريد خدمات - آقاي دكايتي - داخلي 3564 1395/08/25
1395/04/22 سايپا - مديريت خريد داخلي اداره قراردادها و خريد خدمات - آقاي دكايتي - 48952122 1395/05/06
1395/03/23 سايپا - معاونت بازرگاني مديريت خريد داخلي - اداره قراردادها و خريد خدمات - آقايان قريشي و دكايتي 1395/04/02
1395/03/10 3 سايپا مديريت خريد داخلي اداره قراردادها و خريد خدمات 1395/03/19
1395/02/07 شركت سايپا - معاونت بازرگاني 1395/02/26
1395/01/24 1 سايپا - مديريت خريد داخلي اداره قراردادها و خريد خدمات - آقاي دكايتي - تلفن تماس 48953564 1395/02/11
1395/01/24 2 سايپا - مديريت خريد داخلي اداره قراردادها و خريد خدمات - آقاي صالحي - داخلي 3564 1395/02/11
1394/11/04 100 سايپا - مديريت خريد داخلي - اداره قراردادها قراردادها - آقاي ميرمحمد - 48953564 1394/11/17
1394/10/14 94 سايپا - مديريت خريد داخلي - اداره پيگيري و پشتيباني خريد خريد خدمات پيمانكار - آقاي عابدي - 48952122 1394/11/05
1394/08/26 940826 ايراني توليد اتومبيل سايپا مديريت خريد داخلي-اداره پيگيري و پشتيباني خريد 1394/09/16
1394/07/15 940718 خودروسازي سايپا مديريت خريد داخلي - اداره پيگيري و پشتيباني خريد 1394/08/04
1394/05/18 940518 خودروسازي سايپا مديريت خريد داخلي - اداره پيگيري و پشتيباني خريد 1394/06/10
1394/05/17 940518 خودروسازي سايپا مديريت خريد داخلي - اداره پيگيري و پشتيباني خريد 1394/05/25
1394/05/17 940518 خودروسازي سايپا- اداره پيگيري و پشتيباني خريد مديريت خريد داخلي - اداره پيگيري و پشتيباني خريد 1394/05/25
1394/04/29 940429 خودروسازي سايپا مديريت خريد داخلي - اداره پيگيري و پشتيباني خريد 1394/05/14
1394/04/29 940430 خودروسازي سايپا مديريت خريد داخلي - اداره پيگيري و پشتيباني خريد 1394/05/13
1394/04/29 940430 خودروسازي سايپا مديريت خريد داخلي - اداره پيگيري و پشتيباني خريد 1394/05/13
1394/04/20 940420 خودروسازي سايپا مديريت خريد داخلي - اداره پيگيري و پشتيباني خريد 1394/05/04
1394/04/07 940408 خودروسازي سايپا مديريت خريد داخلي - اداره پيگيري و پشتيباني خريد 1394/04/10
1394/03/23 940323 شركت خودروسازي سايپا مديريت خريد داخلي -اداره پيگيري و پشتيباني خريد 1394/04/03
1394/03/23 940324 خودروسازي سايپا مديريت خريد داخلي - اداره پيگيري و پشتيباني خريد 1394/04/03
1394/03/23 940324 خودروسازي سايپا مديريت خريد داخلي 0 اداره پيگيري و پشتيباني خريد 1394/04/07
1394/02/13 940214 خودروسازي سايپا مديريت خريد داخلي - اداره پيگيري و پشتيباني خريد 1394/02/29
1394/02/06 940206 خودروسازي سايپا مديريت خريد داخلي- اداره پيگيري و پشتيباني خريد 1394/02/22
1394/01/26 940126 خودروسازي سايپا مديريت خريد داخلي - اداره پيگيري و پشتيباني خريد 1394/02/13
1394/01/25 940125 خودروسازي سايپا مديريت خريد داخلي - اداره پيگيري و پشتيباني خريد 1394/02/13
1393/10/13 931013 خودروسازي سايپا مديريت خريد داخلي - اداره پيگيري و پشتيباني خريد 1393/10/30
1393/09/12 930912 خودرو سازي سايپا مديريت خريد داخلي - اداره پيگيري و پشتيباني خريد 1393/09/25
1393/07/28 930728 خودروسازي سايپا مديريت خريد داخلي - اداره پيگيري و پشتيباني خريد 1393/08/18
1393/07/23 930723 خودروسازي سايپا مديريت خريد داخلي - اداره پيگيري و پشتيباني خريد 1393/08/06
1393/07/22 930817 خودروسازي سايپا مديريت خريد داخلي - اداره پيگيري و پشتيباني خريد 1393/08/27
1393/07/14 930714 خودروسازي سايپا مديريت خريد داخلي- اداره پيگيري و پشتيباني خريد 1393/08/04
1393/06/16 930616-1 خودروسازي سايپا مديريت خريد داخلي - اداره پيگيري پشتيباني خريد 1393/06/25
1393/06/16 930616 خودروسازي سايپا مديريت خريد داخلي - اداره پيگيري و پشتيباني خريد 1393/07/01
1393/06/05 930605 خودروسازي سايپا مديريت خريد داخلي - اداره پيگيري و پشتيباني خريد 1393/06/23
1393/05/23 930522 خودرو سازي سايپا مديريت خريد داخلي- اداره پيگيري و پشتيباني خريد 1393/06/09
1393/05/05 930529 سايپا - مديريت خريد داخلي اداره پيگيري و پشتيباني - آقاي عابدي - 48953564 1393/06/09
1393/04/25 930425 خودرو سازي سايپا مديريت خريد داخلي - اداره پيگيري و پشتيباني خريد 1393/05/19
1393/03/03 930303 خودروسازي سايپا مديريت خريد داخلي - اداره پيگيري و پشتيباني خريد 1393/03/20
1393/02/09 930209 خودروسازي سايپا مديريت خريد داخلي - اداره پيگيري و پشتيباني خريد 1393/02/28
1393/01/27 930127 خودرو سازي سايپا مديريت خريد داخلي - اداره پيگيري وپشتيباني خريد 1393/02/14
1392/11/16 921116 خودروسازي سايپا مديريت خريد داخلي - اداره پيگيري و پيگيري پشتيباني خريد 1392/12/04
1392/11/08 921108 خودروسازي سايپا مديريت خريد داخلي - اداره پيگيري و پشتيباني خريد 1392/11/27
1392/11/01 921101 خودروسازي سايپا مديريت خريد داخلي- اداره پيگيري و پشتيباني خريد 1392/11/15
1392/10/25 921025 خودروسازي سايپا مديريت خريد داخلي- اداره پيگيري و پشتيباني خريد 1392/11/09
1392/10/07 921007 خودروسازي سايپا مديريت خريد داخلي- اداره پيگيري و پشتيباني خريد 1392/10/17
1392/09/19 920919 خودرو سازي سايپا مديريت خريد داخلي - اداره پيگيري و پشتيباني خريد 1392/10/01
1392/09/10 920910 خودرو سازي سايپا مديريت خريد داخلي - اداره پيگيري و پشتيباني خريد 1392/09/19
1392/09/05 920905 خودروسازي سايپا مديريت خريد داخلي - اداره پيگيري و پشتيباني خريد 1392/09/17
1392/08/26 920826 خودروسازي سايپا مديريت خريد داخلي - اداره پيگيري و پشتيباني خريد 1392/08/25
1392/08/08 920808 خودروسازي سايپا مديريت خريد داخلي - اداره پيگيري و پشتيباني خريد 1392/08/26
1392/08/04 214059 سايپا حمل و نقل و خدمات بازرگاني سايپا 1392/08/10
1392/07/29 920728 شركت خودرو سازي سايپا مديريت خريد داخلي - اداره پيگيري و پشتيباني خريد 1392/08/12
1392/07/14 920714 خودرو سازي سايپا مديريت خريد داخلي 1392/07/30
1392/06/17 92617 خودروسازي سايپا مديريت خريد داخلي 1392/07/07
1392/04/30 92020 خودروسازی سایپا مدیریت خرید داخلی- اداره پیگیری و پشتیبانی خرید 1392/06/23
1392/04/11 92030 شرکت خودرو سازی سایپا مدیریت خرید داخلی- اداره پیگیری و پشتیبانی خرید 1392/04/11
1392/03/20 1 سايپا مديريت خريد داخلي - اداره پيگيري و پشتيباني - آقاي عصري - 48953564 1392/04/04
1392/03/04 9209 خودروسازی سایپا مدیریت خرید داخلی- اداره پیگیری و پشتیبانی خرید 1392/03/04
1392/02/22 9206 خودروسازی سایپا مدیریت خرید داخلی- اداره پیگیری و پشتیبانی خرید 1392/02/22
1392/02/11 9205 شرکت خودرو سازی سایپا مدیریت خرید داخلی- اداره پیگیری و پشتیبانی خرید 1392/02/29
1392/02/11 9205 شرکت خودرو سازی سایپا مدیریت خرید داخلی- اداره پیگیری و پشتیبانی خرید 1392/02/29
1392/02/07 1 سايپا مديريت خريد داخلي - اداره پيگيري و پشتيباني خريد - آقاي قريشي - 48953564 1392/02/22
1392/02/02 1 سايپا مديريت خريد داخلي - اداره پيگيري و پشتيباني خريد - آقاي دكايتي - 48953564 1392/02/17
1392/01/20 9201 خودروسازی سایپا مدیریت خرید داخلی- اداره پیگیری و پشتیبانی خرید 1392/02/04
1391/12/23 91024 خودروسازی سایپا مدیریت خرید داخلی- اداره پیگیری و پشتیبانی خرید 1391/12/23
1391/12/16 91023 خودروسازی سایپا مدیریت خرید داخلی- اداره پیگیری و پشتیبانی خرید 1391/01/18
1391/12/09 91021 خودروسازی سایپا مدیریت خرید داخلی- اداره پیگیری و پشتیبانی خرید 1391/12/20
1391/12/09 91022 خودروسازی سایپا مدیریت خرید داخلی- اداره پیگیری و پشتیبانی خرید 1392/12/18
1391/11/28 91020 خودروسازی سایپا مدیریت خرید داخلی- اداره پیگیری و پشتیبانی خرید 1391/11/28
1391/11/23 91019 خودروسازی سایپا مدیریت خرید داخلی- اداره پیگیری و پشتیبانی خرید 1391/11/23
1391/11/23 91018 خودروسازی سایپا مدیریت خرید داخلی - اداره پیگیری و پشتیبانی خرید - 48953564تلفن 1391/11/23
1391/11/07 91017 خودروسازی سایپا مدیریت خرید داخلی - اداره پیگیری و پشتیبانی خرید - 48953564تلفن 1391/11/07
1391/11/04 91014 خودرو سازی سایپا مدیریت خرید داخلی- اداره پیگیری و پشتیبانی خرید 1391/11/04
1391/10/13 91012 خودروسازی سایپا مدیریت خرید داخلی- اداره پیگیری و پشتیبانی خرید 1391/10/13
1391/09/20 9116 خودروسازی سایپا مدیریت خرید داخلی- اداره پیگیری و پشتیبانی خرید 1391/09/20
1391/09/20 9115 خودروسازی سایپا مدیریت خرید داخلی- اداره پیگیری و پشتیبانی خرید 1391/09/20
1391/09/19 9114 خودروسازی سایپا مدیریت خرید داخلی- اداره پیگیری و پشتیبانی خرید 1391/09/19
1391/09/18 1 سايپا مديريت خريد داخلي - اداره پيگيري و پشتيباني -آقاي عابدي - 48952624 1391/09/01
1391/09/17 259386 سايپا اداره حمل و نقل و خدمات بازرگاني 1391/09/24
1391/09/15 9113 خودروسازی سایپا مدیریت خرید داخلی- اداره پیگیری و پشتیبانی خرید 1391/10/03
1391/09/06 9112 خودروسازی سایپا مدیریت خرید داخلی- اداره پیگیری و پشتیبانی خرید 1391/09/21
1391/08/29 9111 خودروسازی سایپا مدیریت خرید داخلی - اداره پیگیری و پشتیبانی خرید - 48953564تلفن 1391/08/29
1391/08/27 9110 خودروسازی سایپا مدیریت خرید داخلی- اداره پیگیری و پشتیبانی خرید 1391/08/27
1391/08/22 9109 خودروسازی سایپا مدیریت خرید داخلی- اداره پیگیری و پشتیبانی خرید 1389/10/15
1391/08/14 227894 سايپا اداره حمل ونقل وخدمات بازرگاني شركت سايپا 1391/07/20
1391/08/14 9108 خودروسازی سایپا مدیریت خرید داخلی - اداره پیگیری و پشتیبانی خرید - 48953564تلفن 1391/09/30
1391/08/08 9107 خودروسازی سایپا مدیریت خرید داخلی - اداره پیگیری و پشتیبانی خرید - 48953564تلفن 1391/08/24
1391/08/01 9106 خودروسازی سایپا مدیریت خرید داخلی- اداره پیگیری و پشتیبانی خرید 1391/08/10
1391/08/01 9105 خودروسازی سایپا مدیریت خرید داخلی- اداره پیگیری و پشتیبانی خرید 1391/08/21
1391/07/29 213556 سايپا اداره حمل ونقل وخدمات بازرگاني 1391/08/05
1391/07/26 207812 سايپا اداره حمل ونقل وخدمات بازرگاني شركت سايپا 1391/08/05
1391/07/26 9102 خودروسازي سايپا خريد داخلي - اداره پيگيري و پشتيباني خريد - 48953564 آقاي قريشي 1391/08/09
1391/07/25 2400 سايپا شركت سايپا - مديريت خريد داخلي - اداره پيگيري و پشتيباني خريد(آقاي عابدي-48953564) 1391/08/20
1391/07/18 1 شركت سايپا مديريت خريد داخلي - اداره خريدهاي غيرتوليدي - آقاي كفايتي - 48953568 1391/08/07
1391/07/17 9103 خودروسازي سايپا مديريت خريد داخلي 1391/07/30
1391/07/17 9102 خودرو سازي سايپا مديريت خريد داخلي 1391/07/30
1391/07/12 9101 خودروسازي سايپا مديريت خريد داخلي - اداره پيگيري و پشتيباني خريد 1391/07/29
1391/07/12 9101 خودروسازي سايپا مديريت خريد داخلي - اداره پيگيري و پشتيباني خريد 1391/07/29
1391/07/01 1200 سايپا مديريت خريد داخلي اداره پيگيري و پشتيباني خريد (آقاي قريشي) 1391/07/01
1391/05/09 11-91 خودرو سازي سايپا مديريت خريد داخلي - اداره پيگيري و پشتيباني خريد 1391/05/24
1391/04/27 9110 خودرو سازي سايپا مديريت خريد داخلي - اداره پيگيري و پشتيباني خريد 1391/05/10