مزايده

تاريخ انتشار عنوان شماره شركت واحد آخرين مهلت ارسال اسناد
1399/12/10 اسفند 99 سايپا فروش غيرمحصول 1399/12/12
1399/11/05 بهمن ماه 99 سايپا فروش غيرمحصول 1399/11/07
1399/10/21 دي ماه 99 سايپا فروش غيرمحصول 1399/10/23
1399/09/22 آذر ماه 99 سايپا فروش غيرمحصول 1399/09/24
1399/08/17 آبان ماه 99 سايپا فروش غيرمحصول 1399/08/18
1399/06/30 شهريور/مهرماه 99 سايپا فروش غيرمحصول 1399/07/02
1399/05/04 مرداد 99 سايپا فروش غيرمحصول 1399/05/06
1399/04/22 تيرماه 99 سايپا فروش غيرمحصول 1399/04/25
1398/12/10 اسفند ماه 98 سايپا فروش غيرمحصول 1398/12/13
1398/10/28 دي و بهمن 98 سايپا فروش غيرمحصول 1398/11/01
1398/09/03 آذر 98 سايپا فروش غيرمحصول 1398/09/09
1398/08/18 آبان 98 سايپا اداره فروش غيرمحصول 1398/08/21
1398/06/23 شهريور 98 سايپا فروش غيرمحصول 1398/06/26
1398/06/11 شهريور 98 گروه خودروسازي سايپا مديريت امور سرمايه‌گذاري و بررسي‌هاي اقتصادي 1398/06/26
1398/06/11 شهريور 98 گروه خودروسازي سايپا مديريت امور سرمايه‌گذاري و بررسي‌هاي اقتصادي 1398/06/26
1398/06/11 شهريور 98 گروه خودروسازي سايپا مديريت امور سرمايه‌گذاري و بررسي‌هاي اقتصادي 1398/06/26
1398/05/02 مرداد 98 سايپا فروش غيرمحصول 1398/05/07
1398/04/22 تير 98 گروه خودروسازي سايپا مديريت امور سرمايه‌گذاري و بررسي‌هاي اقتصادي 1398/04/31
1398/04/22 تير 98 گروه خودروسازي سايپا مديريت امور سرمايه‌گذاري و بررسي‌هاي اقتصادي 1398/04/31
1398/02/25 ارديبهشت 98 سايپا فروش غيرمحصول 1398/02/30
1397/11/13 بهمن 97 سايپا فروش غيرمحصول 1397/11/16
1397/11/07 بهمن 97 سايپا فروش غيرمحصول 1397/11/09
1397/10/09 دي ماه 97 سايپا فروش غيرمحصول 1397/10/11
1397/07/21 مهر 97 سايپا فروش غيرمحصول 1397/07/24
1397/07/01 مهرماه 97 سايپا فروش غيرمحصول 1397/07/04
1397/04/09 تيرماه 97 سايپا فروش غيرمحصول 1397/04/12
1397/02/29 ارديبهشت 97 سايپا فروش غيرمحصول 1397/03/01
1396/12/14 اسفند 96 سايپا فروش غيرمحصول 1396/12/16
1396/10/21 دي ماه 96 سايپا فروش غيرمحصول 1396/10/27
1396/09/18 آذر 96 سايپا فروش غيرمحصول 1396/09/21
1396/08/23 آبان 96 سايپا اداره فروش غيرمحصول 1396/09/01
1396/06/22 شهريور 96 سايپا اداره فروش غيرمحصول 1396/06/29
1396/06/04 شهريور 96 سايپا اداره فروش غيرمحصول 1396/06/07
1396/04/17 تير 96 سايپا فروش غيرمحصول 1396/04/20
1396/03/13 960320 سايپا بازرگاني 1396/04/15
1395/12/02 951202 خودروسازي سايپا بازرگاني 1395/12/06
1395/11/23 65 سايپا بازرگاني 1395/11/29
1395/10/13 64 سايپا اداره فروش غيرمحصول 1395/10/19
1395/10/05 64 سايپا فروش غيرمحصول 1395/10/10
1395/07/19 63 سايپا مديريت خريد داخلي - اداره فروش غيرمحصول 1395/07/30
1395/07/12 63 سايپا مديريت خريد دخلي - اداره فروش غيرمحصول 1395/07/16
1395/05/31 يك گروه خودروسازي سايپا امور سرمايه گذاري و بررسي هاي اقتصادي 1395/06/06
1395/04/30 2 گروه خودروسازي سايپا امور سرمايه گذاري و بررسي هاي اقتصادي 1395/05/02
1395/04/19 1 گروه خودروسازي سايپا امور سرمايه گذاري و بررسي هاي اقتصادي 1395/04/22
1395/04/10 62 سايپا اداره فروش غيرمحصول 1395/04/15
1395/03/30 62 خودروسازي سايپا مديريت خريد داخلي - اداره فروش غير محصول 1395/04/04
1394/12/18 يك گروه خودروسازي سايپا سرمايه گذاري كاركنان سايپا 1394/12/24
1394/12/16 يك گروه خودروسازي سايپا امور سرمايه گذاري و بررسي هاي اقتصادي 1394/12/18
1394/12/16 يك گروه خودروسازي سايپا امور سرمايه گذاري و بررسي هاي اقتصادي 1394/12/18
1394/12/14 941214 خودروسازي سايپا مديريت خريد داخلي - اداره فروش غير محصول 1394/12/17
1394/12/10 941211 خودروسازي سايپا مديريت خريد داخلي - اداره فروش غير محصول 1394/12/13
1394/11/21 مرحله 60 گروه خودرو سازي سايپا مديريت خريد داخلي - اداره فروش غير محصول 1394/11/29
1394/11/19 چهار گروه خودروسازي سايپا امور سرمايه گذاري و بررسي هاي اقتصادي 1394/11/26
1394/11/10 941110 خودروسازي سايپا مديريت خريد داخلي 0 اداره فروش غير محصول 1394/11/15
1394/11/07 يك گروه خودروسازي سايپا امور سرمايه گذاري و بررسي هاي اقتصادي 1394/11/13
1394/11/03 يك گروه خودروسازي سايپا امور سرمايه گذاري و بررسي هاي اقتصادي 1394/11/11
1394/11/03 يك گروه خودروسازي سايپا امور سرمايه گذاري و بررسي هاي اقتصادي 1394/11/11
1394/11/03 يك گروه خودروسازي سايپا امور سرمايه گذاري و بررسي هاي اقتصادي 1394/11/11
1394/08/28 سايپا معاونت اداري و توسعه منابع انساني 1394/09/08
1394/07/25 مهر ماه 1394 ( شماره 3 ) گروه خودروسازي سايپا معاونت بازرگاني گروه خودرو سازي سايپا 1394/07/28
1394/07/21 سه گروه خودروسازي سايپا امور سرمايه گذاري و بررسي هاي اقتصادي 1394/07/28
1394/07/18 مهر ماه 1394 ( شماره 2 ) گروه خودرو سازي سايپا معاونت بازرگاني گروه خودرو سازي سايپا 1394/07/21
1394/07/16 مهر ماه 1394 ( شماره 1 ) گروه خودروسازي سايپا معاونت بازرگاني گروه خودروسازي سايپا 1394/07/19
1394/07/15 سايپا معاونت اداري و توسعه منابع انساني 1394/07/29
1394/07/14 سه گروه خودروسازي سايپا امور سرمايه گذاري و بررسي هاي اقتصادي 1394/07/25
1394/07/14 سه گروه خودروسازي سايپا امور سرمايه گذاري و بررسي هاي اقتصادي 1394/07/25
1394/07/12 مهر ماه 1394 گروه خودروسازي سايپا معاونت اداري و توسعه منابع انساني گروه 1394/07/14
1394/07/12 مهر ماه 1394 گروه خودروسازي سايپا معاونت اداري و توسعه منابع انساني گروه 1394/07/14
1394/07/11 دو گروه خودروسازي سايپا امور سرمايه گذاري و بررسي هاي اقتصادي 1394/07/14
1394/07/04 شهريور ماه 1394 گروه خودروسازي سايپا معاونت اداري و توسعه منابع انساني گروه 1394/07/07
1394/07/04 مهر ماه 1394 گروه خودروسازي سايپا معاونت اداري و توسعه منابع انساني گروه 1394/07/09
1394/06/29 شهريور ماه 1394 گروه خودروسازي سايپا معاونت اداري و توسعه منابع انساني گروه 1394/06/31
1394/06/28 يك گروه خودروسازي سايپا امور سرمايه گذاري و بررسي هاي اقتصادي 1394/06/31
1394/06/19 59 گروه خودروسازي سايپا معاونت اداري و توسعه منابع انساني گروه خودروسازي سايپا 1394/06/27
1394/05/28 دو گروه خودروسازي سايپا امور سرمايه گذاري و بررسي هاي اقتصادي 1394/06/15
1394/05/28 دو گروه خودروسازي سايپا امور سرمايه گذاري و بررسي هاي اقتصادي 1394/06/15
1394/05/28 59 گروه خودروسازي سايپا معاونت اداري و توسعه منابع انساني گروه خودروسازي سايپا 1394/06/12
1394/05/11 يك گروه خودروسازي سايپا امور سرمايه گذاري و بررسي هاي اقتصادي 1394/05/21
1394/05/11 يك گروه خودروسازي سايپا امور سرمايه گذاري و بررسي هاي اقتصادي 1394/05/21
1394/03/07 خرداد ماه 1394 گروه خودروسازي سايپا معاونت اداري و توسعه منابع انساني گروه 1394/03/10
1394/03/07 خرداد ماه 1394 ( شماره 2 ) گروه خودروسازي سايپا معاونت اداري و توسعه منابع انساني گروه 1394/03/10
1394/02/31 خرداد ماه 1394 گروه خودروسازي سايپا معاونت اداري و توسعه منابع انساني گروه 1394/03/04
1393/12/10 1 سايپا 1393/12/13
1393/09/16 مرحله 56 سايپا معاونت اداري و توسعه منابع انساني 1393/09/20
1393/06/18 مرحله 55 سايپا معاونت اداري و توسعه منابع انساني گروه خودرو سازي سايپا 1393/06/24
1393/06/08 مرحله 55 سايپا معاونت اداري و توسعه منابع انساني گروه خودرو سازي شركت سايپا 1393/06/13
1393/03/21 مرحله 54 سايپا معاونت اداري و توسعه منابع انساني گروه خودرو سازي سايپا 1393/03/21
1393/03/05 مرحله 54 سايپا معاونت اداري و توسعه منابع انساني گروه خودرو سازي شركت سايپا 1393/03/12
1392/11/23 مرحله53 سايپا معاونت اداري و توسعه منابع انساني گروه 1392/11/28
1392/11/12 مرحله 53 سايپا معاونت اداري و توسعه منابع انساني گروه خودرو سازي سايپا 1392/11/17
1392/11/01 13921002 سايپا معاونت اداري و توسعه منابع انساني گروه 1392/11/06
1392/10/18 921001 سايپا معاونت اداري و توسعه منابع انساني 1392/10/25
1392/08/01 مرحله 52 سايپا معاونت اداري و توسعه منابع انساني گروه خودروسازي سايپا 1392/08/06
1392/07/17 مرحله 52 سايپا معاونت اداري و توسعه منابع انساني گروه خودروسازي سايپا 1392/07/23
1392/06/31 13920602 سايپا معاونت اداري و توسعه منابع انساني 1392/07/07
1392/06/24 920601 سايپا معاونت اداري و توسعه منابع انساني 1392/06/27
1392/04/29 مرحله 51 سايپا معاونت اداري و توسعه منابع انساني گروه 1392/05/02
1392/03/22 930302 سايپا معاونت اداري و توسعه منابع انساني گروه خودرو سازي سايپا 1392/03/28
1392/03/12 920301 سايپا معاونت اداري و توسعه منابع انساني گروه خودرو سازي سايپا 1392/03/21
1391/11/16 911105 سايپا معاونت اداري و توسعه منابع انساني 1391/11/19
1391/11/11 911103 سايپا معاونت اداري و توسعه منابع انساني 1391/11/15
1391/11/04 911102 سايپا معاونت اداري و توسعه منابع انساني 1391/11/09
1391/10/27 9111 سايپا معاونت اداري و توسعه منابع انساني شركت سايپا 1391/11/02
1391/07/10 910703 سايپا معاونت اداري و توسعه منابع انساني 1391/07/26
1391/07/01 13910702 سايپا معاونت اداري و توسعه منابع انساني 1391/07/08
1391/06/21 13910601 سايپا معاونت اداري و توسعه منابع انساني شركت سايپا 1391/06/21
1391/03/16 900000 شركت سايپا اداره پيگيري و پشتيباني خريد آقاي جعفري 48953564 1391/03/16
1391/03/03 910301 سايپا معاونت اداري و توسعه منابع انساني 1391/03/08
1391/02/27 13910201 سايپا معاونت اداري و توسعه منابع انساني شركت سايپا 1391/03/01
1390/11/01 9010201 سايپا معاونت اداري و توسعه منابع انساني 1390/11/10
1390/10/25 901010 سايپا معاونت اداري و توسعه منابع انساني 1390/11/01
1390/10/10 901002 سايپا معاونت اداري و توسعه منابع انساني 1390/10/18
1390/07/25 268313 شركت سايپا معاونت بازرگاني ، اداره حمل ونقل وخدمات بازرگاني 1390/08/07
1390/07/07 900702 سايپا معاونت اداري و توسعه منابع انساني 1390/07/13
1390/06/30 900701 سايپا معاونت اداري و توسعه منابع انساني شركت سايپا 1390/07/05
1390/02/26 900205 سايپا معاونت اداري و توسعه منابع انساني 1390/02/28
1390/02/20 920204 سايپا معاونت اداري و توسعه منابع انساني 1390/02/20
1390/02/11 900202 سايپا معاونت اداري و توسعه منابع انساني شركت سايپا 1390/02/16
1389/10/26 891005 سايپا معاونت اداري و توسعه منابع انساني گروه خودرو سازي سايپا 1389/11/01
1389/10/16 891003 سايپا معاونت اداري و توسعه منابع انساني گروه خودرو سازي سايپا 1389/10/22
1389/10/15 891002 سايپا معاونت اداري و توسعه منابع انساني گروه خودرو سازي سايپا 1389/10/20
1389/06/04 890601 سايپا معاونت اداري و توسعه منابع انساني گروه خودرو سازي سايپا 1389/06/15