درخواست اعطاي نمايندگي مجاز

 متقاضي محترم:

حداقل شرايط جهت تكميل فرم تقاضاي نمايندگي به شرح ذيل مي باشد:
• مساحت ملك : حداقل 1550 متر مربع ( به جز مناطق خاص از شهرهاي بزرگ )
• برِ ملك : حداقل 25 متر
• موقعيت ملك : واقع در خيابان اصلي با فاصله مجاز از ساير نمايندگي هاي سايپا (مطابق با ضوابط شركت)
• وضعيت مالكيت : سند ششدانگ به نام متقاضي و يا اجاره نامه 10 ساله محضري به نام متقاضي(اجاره نامه فقط در كلان شهرها )
• وضعيت مجوز : امكان دريافت مجوز ساخت ( تجاري و سوله كارگاهي ) براي ملك مورد نظر از شهرداري
• وضعيت نظام وظيفه(آقايان) : داشتن كارت پايان خدمت و يا معافيت دائم
• مدرك تحصيلي : داشتن مدرك تحصيلي ديپلم و يا بالاتر ( اولويت با مدارك بالاتر مي باشد )
• توان سرمايه گذاري (جهت اجراي پروژه احداث نمايندگي) : دارا بودن توان مالي كافي جهت اخذ مجوزهاي لازم و ساخت و ساز مطابق استانداردهاي شركت
• سن متقاضي : حد اكثر سن 55 سال ( اشخاص حقيقي )
• وثيقه ملكي : توانايي ارائه وثيقه ملكي به ميزاني كه شركت تعيين نمايد.
• ارائه فيش واريزي درخواست بازديد: متقاضي مي بايست در صورت اخذ تائيد بازديد از طرف دفتر منطقه اي، مبلغ 3.000.000 ريال به شماره حساب123433بانك سپه و يا شماره حساب 25/16034341 بانك ملت به نام شركت سايپا يدك واريز نموده و اصل فيش را قبل از تاريخ بازديد اعلام شده از دفتر منطقه اي مربوطه، به شركت ارائه نمايد.

در صورت نداشتن شرايط فوق درخواست جنابعالي قابل بررسي نبوده و هيچگونه پاسخي ارسال نخواهد شد.

 تذكر1 : قبول درخواست و مدارك متقاضي و واريز وجه هزينه بازديد از ملك، هيچگونه تعهدي مبني بر اعطاء امتياز نمايندگي به متقاضي، براي شركت در بر نخواهد داشت و وجه واريز شده مسترد نخواهد شد .
 تذكر2 : در صورت احراز عدم صحت اطلاعات فرم مذبور در هر يك از مراحل تقاضا، نام متقاضي مورد نظر از ليست خارج و تقاضا مردود تلقي مي گردد.
 تذكر3 : استاندارد سازي ، نصب تابلو و تهيه كليه ملزومات بر عهده شخص متقاضي بوده و هيچگونه تسهيلاتي جهت احداث نمايندگي پرداخت نمي گردد.

جهت تكميل فرم درخواست نمايندگي از مرورگر Internet Explorer استفاده كنيد . در صفحه مزبور دكمه درخواست اخذ نمايندگي را كليك كنيد .

درخواست اخذ نمايندگي

درخواست اعطاي نمايندگي فروش قطعه

 متقاضي محترم:

حداقل شرايط جهت تكميل فرم تقاضاي عامليت مجاز فروش قطعه به شرح ذيل مي باشد:

• مساحت ملك : حداقل 30 متر مربع ( بجز مناطق خاص از شهرهاي بزرگ)
• برِ ملك : حداقل 4 متر
• ارتفاع از كف : حداقل 3 متر
• موقعيت ملك : واقع درخيابان اصلي با فاصله مجاز از ساير نمايندگي هاي سايپا و عامليت هاي مجاز فروش قطعه سايپا (مطابق با ضوابط شركت)
• وضعيت مالكيت : سند ششدانگ و يا اجاره نامه 5 ساله محضري به نام متقاضي
• وضعيت مجوز : ملك با كاربري تجاري و داراي پروانه كسب مربوط به همان ملك (به نوع فعاليت)
• وضعيت نظام وظيفه(آقايان) : داشتن كارت پايان خدمت و يا معافيت دائم
• توان سرمايه گذاري: دارا بودن توان مالي كافي جهت خريد قطعات يدكي به ميزان تعيين شده توسط مديريت فروش قطعات (با توجه به منطقه)
• وثيقه ملكي : توانايي ارائه وثيقه ملكي به ميزاني كه شركت تعيين نمايد.
• ارائه فيش واريزي درخواست بازديد: متقاضي مي بايست در صورت اخذ تائيد بازديد از طرف دفتر منطقه اي، مبلغ 3.000.000 ريال به شماره حساب123433بانك سپه و يا شماره حساب 25/16034341 بانك ملت به نام شركت سايپا يدك واريز نموده و اصل فيش را قبل از تاريخ بازديد اعلام شده از دفتر منطقه اي مربوطه، به شركت ارائه نمايد.
توجه: ارائه گواهي عدم سوء پيشينه و عدم اعتياد الزامي مي باشد.
در صورت نداشتن شرايط فوق درخواست جنابعالي قابل بررسي نبوده و هيچگونه پاسخي ارسال نخواهد شد.
 تذكر1 : قبول درخواست و مدارك متقاضي و واريز وجه هزينه بازديد از ملك، هيچگونه تعهدي مبني بر اعطاء امتياز عامليت به متقاضي، براي شركت در بر نخواهد داشت و وجه واريز شده مسترد نخواهد شد .
 تذكر2 : در صورت احراز عدم صحت اطلاعات فرم مزبور در هر يك از مراحل تقاضا، نام متقاضي مورد نظر از ليست خارج و تقاضا مردود تلقي مي گردد.
 تذكر3 : استاندارد سازي ، اجراي طرح نما و تهيه كليه ملزومات بر عهده شخص متقاضي بوده و هيچگونه تسهيلاتي جهت احداث عامليت پرداخت نمي گردد.

جهت تكميل فرم درخواست نمايندگي از مرورگر Internet Explorer استفاده كنيد . در صفحه مزبور دكمه درخواست اخذ نمايندگي را كليك كنيد .

درخواست اخذ نمايندگي