مديريت شبكه نمايندگيهاي گروه سايپا شامل توسعه كمي و كيفي نمايندگيها، نظارت و ارزيابي فعاليت نمايندگيها، از طريق شركت سايپا يدك صورت مي پذيرد.

فهرست نمايندگيها

جستجوي نمايندگي ها 

نمايندگيهاي سايپا اعم از تعميرگاه هاي مركزي، فروشگاه هاي مجاز قطعه، عامليت هاي تعميراتي، نمايندگيهاي مجاز داخلي و خارجي و...مي باشد.

نمايندگيهاي خارجي

نمايندگيهاي خارجي شركت سايپا در كشورهاي مختلف سرتاسر جهان به مشتريان خدمات پس از فروش ارائه مي نمايند. .

پيوستن به شبكه نمايندگي

نمايندگيهاي فروش خودرو / قطعه گروه سايپا داراي ويژگيهاي يكسان و استاندارد مي باشند كه در صورت نياز به ايجاد نمايندگي در هر يك از مناطق كشور، مبناي ارزيابي و انتخاب مي باشد.

شرايط اعطاي نمايندگي درخواست اخذ نمايندگي